Tel: (+4) 0745969569
Email: redactia@criminologie.org.ro
Obiectivul nostruStudiiÎntocmim studii

Obiectivul nostru

prevenirea și controlul criminalității

Read More

Studii

privind cercetarea şi identificarea infractorilor

Read More

Întocmim studii

despre recidivă, reintegrarea socială, alternative la detenţie

Read More

Statut

STATUTUL ASOCIAŢIEI

CAPITOLUL I

DENUMIREA, STATUTUL JURIDIC, SEDIUL, DURATA

Art. 1 – Denumirea asociaţiei este „SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CRIMINOLOGIE ŞI CRIMINALISTICĂ” , denumită în continuare „SOCIETATEA”.
Art.2 – SOCIETATEA este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare
Art. 3 – Sediul SOCIETĂŢII este în Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, nr 53, sector 5.

Schimbarea sediului se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, prin decizia Consiliului Director al asociaţiei.
SOCIETATEA poate înfiinţa filiale şi în alte localităţi din ţară, în condiţiile prevăzute în art. 27 din prezentul statut.

Art. 4 – Durata de funcţionare a SOCIETĂŢII este nedeterminată.

CAPITOLUL II

SCOPUL, ACTIVITĂŢILE, PATRIMONIUL ŞI VENITURILE SOCIETĂŢII

Art. 5 – SOCIETATEA are ca scop :
promovarea pe plan intern a cercetării ştiinţifice în domeniul criminologiei, criminalisticii şi penolologiei, şi a dialogului între teoreticieni şi practicieni;
organizarea activităţii ştinţifice în domeniul criminologiei, criminalisticii şi penologiei;
stimularea colaborării juriştilor şi a altor specialişti la reviste de criminologie, criminalistică şi penologie din ţară şi străinătate.

Art.6 – SOCIETATEA se poate afilia la organizaţii internaţionale din domeniul său de activitate.
Art. 7 – În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 5, SOCIETATEA poate desfăşura următoarele activităţi:
a) organizează manifestări ştiinţifice în domeniul criminologiei, criminalisticii şi penologiei;
b) facilitează participarea membrilor SOCIETĂŢII la cursuri, colocvii, simpozioane, congrese şi alte manifestării ştiinţifice în domeniul criminologiei, criminalisticii şi penologiei;
c) formulează propuneri adresate instituţiilor abilitate în scopul elaborării unor proiecte de acte normative privind prevenirea şi controlul criminalităţii;
d) desfăşoară în colaborare cu alte instituţii cercetări fundamentale şi aplicative în domeniu.

Art. 8 – Patrimoniul SOCIETĂŢII se compune din bunuri mobile şi imobile, mijloace băneşti, titluri de valoare, alte drepturi, în conformitate cu dispoziţiile prezentului statut şi cu actele normative în vigoare. SOCIETATEA poate avea conturi bancare în ţară sau străinătate, în condiţiile legii.

Art. 9 – SOCIETATEA poate realiza venituri care provin din:

cotizaţii
donaţii, legate, sponsorizari de la persoane fizice sau juridice, din ţară sau străinătate
alte venturi prevăzute de lege.

CAPITOLUL III

COMISIA ŞTINŢIFICĂ

Art. 10 – În cadrul SOCIETĂŢII va funcţiona o Comisie Ştinţifică având ca atribuţii iniţierea şi coordonarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniile criminologiei, criminalisticii şi penologiei. Numărul membrilor Comisiei Ştinţifice este stabilit prin hotărâre a Adunării Generale. Membrii Comisiei Ştiinţifice sunt desemnaţi de către Consiliul Director pentru o perioadă de 4 ani.

CAPITOLUL IV

MEMBRII ASCOCIAŢIEI, DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 11 – SOCIETATEA se compune din membri activi şi membri de onoare.
Art. 12 – Poate deveni membru al SOCIETĂŢII orice persoană care desfăsoară activităţi ştiinţifice şi practice în domeniul criminologiei şi care aderă la statutul asociaţiei.
Art. 13 – Membrii activi ai SOCIETĂŢII au următoarele drepturi:
să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere ale SOCIETĂŢII;
să-şi exprime liber părerile în problemele privind activitatea SOCIETĂŢII;
să fie desemnaţi, ca reprezentanţi ai SOCIETĂŢII la acţiuni interne şi internaţionale;
să beneficieze de baza materială a SOCIETĂŢII ( săli de documentare, biblioteca, literatura de specialitate, culegeri bibliografice etc. ).

Art.14 – Membrii SOCIETĂŢII au următoarele obligaţii:
să recunoască şi să respecte Statutul SOCIETĂŢII;
să participe la activităţile organizate şi să contribuie la sporirea patrimoniului SOCIETĂŢII;
să nu întreprindă acţiuni contrare scopului SOCIETĂŢII.

Art.15 – Calitatea de membru al SOCIETĂŢII se poate pierde:
la cerere, prin exprimarea dorinţei de a se retrage;
prin excludere, când cel în cauză aduce grave prejudicii materiale sau morale SOCIETĂŢII.

CAPITOLUL V

ORGANELE DE CONDUCERE

Art.16 – Adunarea Generală este organul suprem al SOCIETĂŢII şi se compune din toţi membrii acesteia. Adunarea Generală se reuneşte în sesiune ordinară o dată pe an la locul şi data stabilite de Consiliul Director şi în sesiune extraordinară la convocarea Consiliului Director sau la cererea unei treimi dintre membrii săi. Convocarea se poate face prin orice mijloc de comunicare, inclusiv telefonic.

Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
stabileşte strategia şi obiectivele generale ale SOCIETĂŢII;
adoptă statutul SOCIETĂŢII şi modificările aduse ulterior;
stabileşte numărul vicepreşedinţilor societăţii şi al membrilor Consiliului Director;
alege şi revocă membrii Consilului Director, preşedintele, preşedintele executiv şi vicepreşedinţii SOCIETĂŢII, secretarul general, trezorierul şi Comisia de cenzori;
stabileşte numărul membrilor Comisiei Ştiinţifice;
aprobă şi modifică bugetul de venituri şi cheltuieli;
hotărăşte înfiinţarea de filiale;
adoptă hotărâri în orice alte probleme privind organizarea şi conducerea SOCIETĂŢII.

Toţi membrii adunării generale au drept de vot egal.
Hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi, cu excepţia hotărârii de dizolvare a asociaţiei pentru a cărei validitate sunt necesare voturile a 2/3 din numărul membrilor asociaţiei.

Art. 17- Consiliul Director al SOCIETĂŢII este compus din membri aleşi de Adunarea generală şi din membri de drept. Fac parte, ca membri de drept, din Consiliul director preşedinţii filialelor SOCIETĂŢII.
Consiliul Director se întruneşte, de regulă semestrial şi hotărăşte cu votul majorităţii membrilor asupra problemelor aflate pe ordinea de zi.
Mandatul membrilor Consiliului Director are o durată de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.

Art. 18 – Consiliul Director are următoarele atribuţii:

prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor SOCIETĂŢII;
conferă titlul de membru şi preşedinte de onoare;
hotărăşte schimbarea sediului SOCIETĂŢII;
încheie acte juridice în numele SOCIETĂŢII;
aprobă utilizarea fondurilor băneşti ale SOCIETĂŢII;
desemnează membrii Comisiei Ştiinţifice;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut ori stabilite de Adunarea Generală;
hotărăşte în orice alte probleme ale SOCIETĂŢII cu excepţia celor date în competenţa Adunării Generale.

Art. 19 – Preşedintele executiv al SOCIETĂŢII are următoarele atribuţii:

reprezintă SOCIETATEA în relaţiile cu terţi, încheind acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei, în limitele stabilite de prezentul statut şi conform împuternicirii date de Consiliul Director;
coordonează conducerea operativă a SOCIETĂŢII;
planifică şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Director şi stabileşte problemele care trebuie rezolvate în cadrul acestora;
coordonează elaborarea şi implementarea strategiei asociaţiei;
coordonează realizarea proiectelor şi a programelor pe care asociaţia le derulează;
exercită orice alte atribuţii stabilite prin hotărâri ale Adunării Generale.

Mandatul preşedintelui executiv durează 4 ani. Preşedintele executiv poate să delege oricare dintre atribuţiile sale unuia dintre vicepreşedinţi ori dintre membri Consiliului Director, cu excepţia acelora pentru care Adunarea Generală a interzis delegarea fie de la data acordării lor, fie pe parcursul executării acestora.

Art. 20 – Preşedintele SOCIETĂŢII este ales de către Adunarea Generală dintre personalităţile în domeniu pentru un mandat de 4 ani şi are următoarele atribuţii:

reprezintă SOCIETATEA la evenimentele internaţionale, prezidează şedinţele Adunării Generale şi conduce manifestările ştiinţifice;
coordonează, alături de preşedintele executiv, realizarea proiectelor şi a programelor pe care asociaţia le derulează;
orice alte atribuţii stabilite prin Statut.

Preşedintele poate să delege oricare dintre atribuţiile sale preşedintelui executiv sau unuia dintre vicepreşedinţi ori membri ai Consiliului Director.

Art. 21 – Vicepreşedinţii îi asistă pe preşedintele executiv şi pe preşedintele de onoare ai SOCIETĂŢII în exercitarea atribuţiilor lor. Numărul vicepreşedinţilor se stabileşte de către Adunarea Generală, iar sarcinile acestora de către preşedintele executiv.

Art. 22 – Secretarul general are următoarele atribuţii:

elaborarea materialelor şi a documentelor pentru desfăşurarea şedinţelor Adunării Generale şi Consiliului Director;
redactarea hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director şi a proceselor-verbale ale şedinţelor;
orice alte atribuţii fixate în sarcina sa de către Adunarea Generală şi Consiliul Director.

CAPITOLUL VI

TREZORIERUL
Art. 23 – Trezorierul asigură executarea şi supravegherea operaţiilor financiar-bancare ale SOCIETĂŢII şi întocmeşte bilanţul contabil potrivit dispoziţiilor legale. Trezorierul răspunde în faţa Consiliului Director de îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. Mandatul trezorierului are o durată de 4 ani.

CAPITOLUL VII

COMISIA DE CENZORI

Art. 24 – Controlul gestiunii SOCIETĂŢII este asigurat de Comisia de cenzori formată din trei membri aleşi pe o perioadă de 4 ani.
Art. 25 – Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:
verifică modul de gospodărire a fondurilor şi a mijloacelor circulante, casa şi registrele de evidenţă contabilă, informează periodic consiliul director asupra cercerărilor făcute;
la încheiderea exerciţiului financiar, controlează inventarul, documentele contabile întocmite de trezorier, verifică situaţia conturilor SOCIETĂŢII şi a bilanţului contabil, prezintă un raport informativ Consiliului Director;
la lichidarea SOCIETĂŢII controlează operaţiunile de lichidare.
Art 26 – Atribuţiile şi modul de organizare al Comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în vogoare.

CAPITOLUL VIII

FILIALELE SOCIETĂŢII

Art. 27 – Filialele asociaţiei pot înfiinţa prin hotărâre a Adunării Generale, fiind necesar un număr minim de 20 de membri. Filialele au organe de conducere proprii şi patrimoniu distinct de al ascociaţiei. Din cotizaţiile membrilor filialei o cotă de 1% este vărsată către SOCIETATE.

Art. 28 – Filialele SOCIETĂŢII desfăşoară următoarele activităţi:

organizează manifestări ştiinţifice în domeniul criminologiei, criminalisticii şi penologiei;
asigură cadrul de colaborare a membrilor SOCIETĂŢII aparţinând filialei;
sprijină alte organizaţii şi instituţii în activităţile ştiinţifice de profil.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA STATULUI, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, MODUL DE REZOLVARE A LITIGIILOR

Art.29 – Modificarea statutului SOCIETĂŢII se face la propunerea Consiliului Director, prin hotărâre a Adunării Generale.
Art. 30 –SOCIETATEA se dizolvă în una dintre următoarele situaţii:
când Adunarea Generală hotărăşte dizolvarea prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor arătând şi cărei alte persoane juridice cu scop similar să-i fie atribuite bunurile rămase în urma lichidării;
când obiectul şi scopul SOCIETĂŢII nu mai pot fi realizate;
când prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă s-a decis dizolvarea SOCIETĂŢII;
în orice alte situaţii prevăzute de lege.
Art.31 – În caz de dizolvare, SOCIETATEA va fi lichidată potrivit legii iar bunurile rămase în urma lichidării se vor atribui, prin hotărârea Adunării Generale, unei persoane juridice cu scop similar.
Art. 32 – Litigiile cu terţii se soluţionează de către instanţa de judecată competentă, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

DISPOZIŢII FINALE

Art. 33 – Prezentul statut se completează cu reglementările legale în vigoare.

Evenimente

Buon Natale e Felice Anno Nuovo/Merry Christmas and Happy New Year Tanti Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo da Transcrime e Crime&tech – A Very Merry Christmas and […]

Read More
Publicaţii

Lucrarea „Criminologie, Criminalistica, Penologie –  Repere bibliografice”, volumul 1,  coordonatori Rodica Mihaela Stănoiu, Emilian Stănișor, Vasile Teodorescu.   Lucrarea „Criminologie, Criminalistica, Penologie –  Repere bibliografice”, volumul 2,  coordonatori Rodica Mihaela […]

Read More
Redacţia

Colegiul de redacție al revistei SRCC – Revista de criminologie,  criminalistică şi penologie COORDONATOR Prof. univ. dr. Rodica Mihaela Stănoiu – președinte al Societății Române de Criminologie și Criminalistică, vicepreședinte […]

Read More
Contact

Societatea Română de Criminologie și Criminalistică are un nou sediu: Str. Pitar Moș nr. 27, et.1, ap.5, Sect.1, București- în sediul EUROBESTTEAM Tel: 0745969569 Adresa de corespondență:  redacția@criminologie.org.ro Formular de […]

Read More
Despre noi

Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Societatea Română de Criminologie şi […]

Read More